کلیدواژه‌ها = شبکه‏های تخلیه
بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه

دوره 42، شماره 5، شهریور 1387

ابراهیم عظیمی؛ صمد بنیسی؛ غلامرضا لنگری زاده؛ مالک دهقانی