بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه

نویسندگان

چکیده

شبکه‏های نصب شده در خروجی آسیا‏های نیمه‏خودشکن یکی از مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده این آسیا‏ها می‏باشند. شبکه‏ها علاوه‏ بر جلوگیری از خروج گلوله‏ها و سنگ‏های خرد‏نشده، تعیین‏کننده دانه‏بندی مواد خروجی و مقدار پرشدگی آسیا نیز می‏باشند. با‏ توجه به تأثیر ابعاد شکاف‏های شبکه‏ها بر روی کل فرآیند خردایش، تغییرات به وجود آمده در‏ طی عملیات در داخل آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس ‏سرچشمه در یک بازه 5600 ساعته بررسی و ثبت گردید. با استفاده از مقادیر اندازه‏گیری شده، تغییرات عواملی چون: میزان سطح ‏باز، ضخامت صفحات جداکننده شکاف‏ها، عرض شکاف‏های شبکه‏ها با‏توجه به موقعیت شعاعی آنها و مقدار گرفتگی شکاف‏های شبکه‏ها در‏طول زمان کارکرد آنها در داخل آسیا تعیین گردید. نتایج نشان داد که به ازاء 1درصد افزایش در مقدار سطح‏ باز، 4/0درصد به مقدار باردرگردش آسیا افزوده می‏شود. در نهایت مدت ‏زمان کارکرد مفید شبکه‏ها در داخل آسیا 5000 ساعت (معادل سطح باز 2/12درصد) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها