کلیدواژه‌ها = بازار برق رقابتی کامل
ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

دوره 41، شماره 7، آذر 1386

حسین هارون آبادی؛ محمودرضا حقی فام؛ محمود فتوحی فیروزآباد