کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

ناتاشا زمانی؛ اسدالله نورزاد؛ انوشیروان انصاری


وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

رضا آقاطاهری؛ محمودرضا دلاور؛ نصرالله کمالیان