وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران

نویسندگان

22886368

چکیده

شفافیت و قابل تفسیر بودن یک روش تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از آن از مهمترین معیارهای مدیران و تصمیم‌گیرندگان در پذیرفتن و بکارگیری نتایج مزبور در مدیریت بهینه اطلاعات محسوب می‌گردد. در این راستا، مطالعه انجام شده در این تحقیق با هدف ارائه روش نوین در وزن‌دهی فاکتورهای موثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای می‌باشد روش ارائه شده مبتنی بر روش تجزیه ‌و تحلیل سلسله‌مراتبی می‌باشد که با تزریق مفاهیم اولیه منطق فازی، به منظور رفع مشکل حساسیت بالای روش تجزیه‌وتحلیل سلسله‌مراتبی در مواجهه با عدم قطعیت موجود در محیط‌های تصمیم‌گیری و داده‌های ورودی، توسعه‌یافته است. روش حاصل شده در قالب مدیریت بحران زمین‌لرزه مورد تست و ارزیابی قرار گرفته است که از مهم‌ترین حوزه‌های تصمیم‌گیری مکانی بشمار می‌رود و از سطح بالایی از عدم قطعیت ماهیتی و مکانی برخوردار است. نمونه اجرایی ارائه شده مربوط به مدیریت بحران زمین‌لرزه در شهر تهران می‌باشد که با تمرکز بر اولویت‌بندی پارامترهای موثر در تلفات انسانی به انجام رسیده است. مقایسه نتایج روش تجزیه ‌و تحلیل سلسله‌مراتبی مرسوم و نمونه توسعه یافته ارائه شده در این تحقیق نشان دهنده قابلیت روش جدید در جذب عدم‌قطعیت می‌باشد. به علاوه نزدیکتر بودن منطقی تفاسیر حاصل از نتایج روش جدید به
واقعیت‌های قابل مشاهده مؤید تأمین شدن هدف این تحقیق در حفظ سطح مناسبی از شفافیت و سادگی روش تجزیه ‌و تحلیل سلسله‌مراتبی مرسوم و در ضمن توجه به مفاهیم و اثرات عدم قطعیت مکانی در نتایج تجزیه و تحلیل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها