تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم قطعیتها در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای پرداخته می شود.این عدم قطعیتهاهم ناشی از پیچیدگی مسئله و محدودیت شناسایی عوامل دخیل و هم ناشی از عدم توانایی در تعیین دقیق عوامل مؤثر می باشد.یکی از روشهای برآورد پتانسیل خطر لرزه ای روش احتمالی می باشد. در این روش لازم است تا با فرض توزیع احتمالی مناسب برای محل و فاصله رخداد زلزله از محل مورد نظر و با در نظر گرفتن یک توزیع احتمالی زمانی اقدام به تعیین احتمال رخداد سطوح مختلف شتاب (یا پارامترهای لرزه‌ای دیگر) نمود.در حال حاضر مناسبترین روش برای تعیین پارامترهای لرزه ای روش حداکثر تمایل است.اما این روش به نوبه خود دارای نکات مبهم و سطح عدم قطعیت بسیار بالایی می باشد.در این مقاله سعی می شود تا به بررسی مشکلات و عدم قطعیتهای این روش پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها