کلیدواژه‌ها = تیر منحنی کلی
ماتریس سختی دقیق تیرهای منحنی با مقطع غیر یکنواخت

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380

محمد محجوب جهرمی؛ مهدی جعفری