کلیدواژه‌ها = قطر فضای خالی موثر
مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

عباس مجدی؛ مسعود ظهیری