مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای

نویسندگان

چکیده

یکی از پارامترهای مهم در طراحی عملیات تزریق، تعیین نوع و اندازه ذرات موجود در آمیزه تزریق میباشد که به اندازه، شکل و نحوه قرارگیری ذرات خاک در کنار هم ارتباط مستقیم دارد. معمولاً نسبت بین کوچکترین اندازه ذرات خاک و بزرگترین اندازه ذرات معلق در آمیزه تزریق را نسبت تزریق پذیری مینامند. برای تعیین نسبت تزریق پذیری صرفاً به معادلات تجربی و آزمایشگاهی استناد می گردد، حال آنکه به منظور تحلیل چگونگی تزریق در خاک، دستیابی به روابط ریاضی ضروری میباشد. در این مقاله برای محاسبه قطر فضای خالی موثر بین ذرات خاک و تعیین کوچکترین قطر فضای خالی موثر، مدل ریاضی ارائه میگردد که بر اساس آن نسبت تزریق پذیری جدیدی تعریف شده که میتوان با استفاده از آن کیفیت عملیات تزریق را دسته بندی نمود.

کلیدواژه‌ها