کلیدواژه‌ها = سینتیک
مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

سید خطیب الاسلام صدر نژاد؛ افروز برنوش؛ محمد قربانی


مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

فرشاد ورامینیان؛ علی دانش


سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ محمود فراز پی