کلیدواژه‌ها = مواد فعال سطحی
اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

سید محمد علی موسویان؛ احمد حلاجی ثانی


اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد علی موسویان؛ غلامحسین صدیفیان