کلیدواژه‌ها = قابلیت دسترسی
توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

محمد طالعی؛ محمد سعدی مسگری؛ علی شریفی


مقابله با حمله های از کار اندازی سرویس در شبکه های کامپیوتری

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

احمدرضا شرافت؛ مهران سلیمان فلاح