مقابله با حمله های از کار اندازی سرویس در شبکه های کامپیوتری

نویسندگان

چکیده

قابلیت دسترسی به معنای ارائه سرویس های مورد انتظار و تعریف شده سیستم در زمانهای مورد نظر به کاربران است. حمله هایی که با هدف تهدید یا از بین بردن قابلیت دسترسی انجام می شوند، حمله های از کاراندازی سرویس نامیده می شوند. در این مقاله دسته بندی جدیدی از این حمله ها را ارائه کرده ایم. سپس براساس دسته بندی ارائه شده برخی اصول لازم برای طراحی پروتکل هایی که در مقابل این نوع حمله ها مقاوم باشند را مطرح کرده و آنها را تحلیل کرده ایم. در این مقاله همچنین نشان داده ایم که برخی از پروتکل های موجود در TCP/IP با اصول مطرح شده سازگار نیستند و به این دلیل در مقابل حمله های از کاراندازی سرویس آسیب پذیرند. همچنین در این مقاله برخی از حمله های از کار اندازی را بررسی کرده و راه حل هایی برای سازگار کردن پروتکل ها با اصول مطرح شده ارائه کرده ایم.

کلیدواژه‌ها