نویسنده = کاشانی، فرخ حجت
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

حبیب اله زلفخانی؛ جلیل راشد محصل؛ فرخ حجت کاشانی


2. تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ حبیب ا... زلفخانی


3. بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

محمد خلج امیر حسینی؛ فرخ حجت کاشانی؛ محمود کمره ای