نویسنده = سیدعلی سید ابراهیمی
محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

حمید رضا تقوائی؛ سیدعلی سید ابراهیمی


بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

سیدعلی سید ابراهیمی؛ زهرا پیشگاهی فرد