نویسنده = رمضانعلی مهدوی نژاد
آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

رمضانعلی مهدوی نژاد؛ محمد غلامی نژاد ثانی آبادی