نویسنده = ���������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

محمدعلی اخوان بهابادی؛ سعید محسنی گرکانی


2. افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

محمدعلی اخوان بهابادی؛ محمدرضا سلیم پور