نویسنده = ���������������� �������������� ����������
تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

محمدعلی اخوان بهابادی؛ سعید محسنی گرکانی


افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

محمدعلی اخوان بهابادی؛ محمدرضا سلیم پور