نویسنده = محمدعلی اخوان بهابادی
تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

محمدعلی اخوان بهابادی؛ سعید محسنی گرکانی


افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a

دوره 38، شماره 4، آبان 1383

محمدعلی اخوان بهابادی؛ محمدرضا سلیم پور