نویسنده = غلامرضا شهریار حشمتی
پایداری سیستم های کنترل

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

بهمن مهری؛ غلامرضا شهریار حشمتی


پایداری مجانبی اپراتورهای فوق کروی

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

غلامرضا شهریار حشمتی


وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری؛ دارا معظمی؛ علیرضا ذکائی