نویسنده = مهری، بهمن
تعداد مقالات: 5
1. جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود

دوره 42، شماره 4، تابستان 1387

غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری


2. پایداری سیستم های کنترل

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

بهمن مهری؛ غلامرضا شهریار حشمتی


5. وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

غلامرضا شهریار حشمتی؛ بهمن مهری؛ دارا معظمی؛ علیرضا ذکائی