نویسنده = روزبه شاد
مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

روزبه شاد؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر آبکار