نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. میدان دو بعدی دما در دیوار نیمه بینهایت پره دار

دوره 54، شماره 0، پاییز 1365

دکتر مجید ملکی؛ جمشید محرری