میدان دو بعدی دما در دیوار نیمه بینهایت پره دار

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ، انتقال حرارت دو بعدی در یک دیوار نیمه بینهایت پره دار با پره های متعدد مستطیلی شکل بررسی شده است . معادلات هدایت در دیوار و پره ها به طور همزمان به روش عددی حل شده اند . پارامترهای اصلی مسئله عبارتند از فاصله پره ها ، طول آنها و نسبت ضرایب هدایت حرارتی پره به دیوار . در این بررسی اثر این پارامتر ها بر میدان دو بعدی دما در دیوار و پره ها و کارایی پره ها تشریح شده است . نتایج بدست آمده نشان میدهد که وجود پره ها ی متعدد دما بیش از آنچه که در دیوار تک – پره ای مشاهده شده است کاهش می دهد . همچنین کاهش فاصله پره ها ، افزایش طول آنها و ضریب هدایت حرارتی همگی کاهش دما را شدت می بخشند . و بالاخره ازدیاد فاصله ، طول و ضریب هدایت پره ها کارایی پره را تقویت می کنند .