نویسنده = �������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و محاسبه پارامترهای عملیاتی –مدل ومشابه سازی واحد S.M.R.

دوره 51، شماره 0، پاییز 1370

دکتر محمد مهدی اکبر نژاد؛ دکتر گیتی ابوالحمد؛ مهندس مهران غفوریان؛ مهندس امیرسالمی