نویسنده = ������������������ �������� ��������
بررسی و محاسبه پارامترهای عملیاتی –مدل ومشابه سازی واحد S.M.R.

دوره 51، شماره 0، مهر 1370

دکتر محمد مهدی اکبر نژاد؛ دکتر گیتی ابوالحمد؛ مهندس مهران غفوریان؛ مهندس امیرسالمی