نویسنده = ���������� �������� �������������� ������