نویسنده = پناهی، محمد شریعت
تعداد مقالات: 4
4. بررسی غار علی سرد – همدان

دوره 28، شماره 0، بهار 1353

حسن فرسام؛ محمد رضا غفوری؛ محمد شریعت پناهی