مطالعه کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی آب ها شهرستان کرمان

نویسنده

چکیده

جمعیت شهرستان کرمان حدود دویست هزار نفر است و در جوب شرقی ایران ، در حاشیه کویر لوت واقع شده است . آب و هوای آن خشک و متغییر و زمین آن آهکی است . منابع آب شهرستان کرمان را آبهای سطحی موقت (سیلابها) و زیر زمینی تشکیل می دهد ، ولی آبهای زیر زمینی منبع اصلی آب مورد نیاز مردم است . شهرستان کرمان فاقد سیستم دفع فاضلاب است و فاضلابها به زمین دفع می شوند.
در تابستان و زمستان از آبهای 22 نقطه نمونه برداری شیمیائی و میکروبی شد . نتیجه آزمایشهای فیزیکی و شیمیائی نشان می دهد که اکثر آبها سنگین بوده و ترکیب شیمیائی بیشتر آنها بیکربناته و سولفاته کلسیک می باشد . آبها کربنات ندارد (PH=6-7) و نشانه های آهن ، آمونیاک و نیتریت در برخی از آنها دیده می شود . مقدار نیترات تمام آبها از بیشینه غلظت قابل قبول سازمان بهداشت جهانی کمتر است . میزان فلوئور اکثر آبها در حد قابل قبول سازمان بهداشت جهانی است ولی مقدار ید همه آبها بررسی شده کم می باشد . ترکیب و اندازه یون اکثر آبها در طول سال کمی تغییر می کند .
آب لوله کشی شهر کرمان در تابستان آلودگی میکروبی ندارد ولی در زمستان آلوده به میکروبهای غیر مدفوعی است و برخی آبها در تابستان و زمستان و برخی دیگر تنها در یکی از این دو فصل به میکروارگانیسمهای مدفوعی و غیر مدفوعی آلوده می باشد .
اکثر آبهای آلوده دارای رنگ ، بو ، مزه و کدورت هستند که ممکن است به علت نفوذ فاضلابهای شهری و صنعتی به منابع آب زیرزمینی باشد .