نویسنده = رضا برادران کاظم زاده
زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدعلی بهشتی نیا