نویسنده = جعفر توفیقی
شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی

دوره 35، شماره 3، آذر 1380

مجتبی صدر عاملی؛ حسین مناف زاده؛ جعفر توفیقی


مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379

مجتبی صدر عاملی؛ رجبعلی رادبوی؛ جعفر توفیقی