نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی و شبیه سازی انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1381

کریم عباس زاده؛ جعفر میلی منفرد؛ حمید واعظ


2. تشخیص انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1380

کریم عباس زاده؛ جعفر میلی منفرد؛ حمید واعظ