نویسنده = رفسنجانی، علیرضا طالبی زاده
تعداد مقالات: 2
2. بررسی سرعت واکنش انیدریدفتالیک و اوره در محیط اسید استیک از طریق منحنی انجماد

دوره 56، شماره 0، پاییز 1374

دکتر سید محمد علی موسویان؛ مهندس مجید واحدی؛ علیرضا طالبی زاده رفسنجانی