نویسنده = سیدحسن قدسی پور
طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز


ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

مهدی غضنفری؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز