نویسنده = ���������� �������� ����������
بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

لیلا خزائی زاده؛ سیدمحمدعلی موسویان؛ پریسا خدیوپارسی