بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع

نویسندگان

چکیده

برای بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع و دستیابی رابطه میان غلظت نمک و زمان پایداری از روش بایکرمن استفاده شده است. معیار پایداری کف مدت زمانی است که ستون کف از بین می رود. در این پژوهش از پنج نوع ماده شیمیایی: سدیم دودسیل سولفات، اتانول، پروپانول، بوتانل و آنیلین به عنوان ماده فعال سطحی، آب مقطر و سدیم کلراید خالص استفاده شد.
نتایج آزمایش بیانگر آن است که اولا در صورتیکه از یک نوع ماده فعال سطحی و یا ترکیب دوتایی آن استفاده شود، که در غلظتی ثابت تهیه شده اند با افزایش غلظت سدیم کلراید، زمان پایداری افزایش خواهد یافت. ثانیا در غلظت ثابت نمک، زمان پایداری با غلظت و نوع سورفکتنت تغییر می یابد. بطور کلی درمورد مواد فعال سطحی، زمان پایداری افزایش بیشتری را نسبت به زمانیکه این مواد بصورت مجزا آزمایش
می- شوند، نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها