نویسنده = محمود عبداللهی
تعیین نوع و میزان مواد شیمیایی مصرفی درفلوتاسیون

دوره 40، شماره 1، آبان 1385

محمود عبداللهی؛ سیدمحمدجواد کلینی؛ حسین پاگردمقنی


حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

احمد خدادادی؛ محمود عبداللهی؛ پژمان تیموری؛ عبدالله سمیعی