نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و مدلسازی پایداری سمتی خودرو

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

محمدرضا حائری یزدی؛ عباس احمدی