نویسنده = محمد علی موسویان
بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380

شهره فاطمی؛ گیتی ابوالحمد؛ محمد علی موسویان؛ یدالله مرتضوی


اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر

دوره 33، شماره 1، خرداد 1378

محمد علی موسویان؛ غلامحسین صدیفیان