نویسنده = علی محمد هادیان
فرآوری و بررسی خواص الکتریکی سرامیک BICUVOX.1 ، هادی یون اکسیژن

دوره 35، شماره 2، شهریور 1380

محمد حسین پایدار؛ علی محمد هادیان؛ گونتر فافیلک


تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

ابوالقاسم عطایی؛ سعید حشمتی منش؛ علی محمد هادیان