بکارگیری روش کربوترمی جهت تولید پودر کاربید بور از ژل اسید بوریک و اسید سیتریک

نویسندگان

61114079

چکیده

در این تحقیق کاربیدبور از مواد ارزان قیمت اسید بوریک(منبع بور) و اسید سیتریک(منبع کربن) با استفاده از روش سل-ژل تولید شد. در این فرایند پس از آنکه محلول آبی اسیدبوریک در حضور اسیدسیتریک تحت کنترل PH تشکیل ژل پایداری داد، ژل حاصل تحت خلا مورد پیرولیز قرار می گیرد. ترکیب با نسبت استوکیومتری 6/1 در کوره تیوبی با نرخ حرارت دهی 5 تا دماهای 1500 - 1250 گرم کرده و به مدت 5/2 ساعت تحت خلا در این دما نگهداشته شد. با توجه به الگوی پراش حاصل، مشاهده می شود که در دماهای پایین واکنش کمتری صورت گرفته به طوری که می توان گفت در دمای 1250 واکنش اصلا پیشرفت نکرده و محصول کلوخه ای بر جای گذاشته است که با توجه به آنالیزهای XRD پیک های بدست آمده مربوط به و کربن می باشد. با افزایش دما از 1250 به 1350 تحت شرایط ذکر شده با مطالعه الگوهای پراش بدست آمده مشاهده می شود که نسبت به دمای 1250 ، واکنش پیشرفت کرده ولی هنوز مواد اولیه واکنش نکرده از قبیل و C در نمونه ها مشاهده می شود. با توجه به الگوی پراش اشعه ایکس محصولات بدست آمده در دماهای 1450 و 1500 تحت شرایط فوق، مشاهده می شود که واکنش نسبت به دماهای 1250 و 1350 پیشرفت قابل توجهی می کند. بطوری که در دماهای 1450 و 1500 ، واکنش نکرده اصلا مشاهده نمی شود و در این دماها تنها ناخالصی که مشاهده می شودکربن C است. طبق این نتایج، واکنش تشکیل کاربیدبور در 1450 و بالاتر کامل می شود. طبق آنالیز SEM پودر تولید شده متحداشکل بوده و در اشکال کروی و بیضی گون می باشد محصولات تحت آنالیزXRD، کربن آزاد و اندازه ذرات قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها