دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1000201، زمستان 1343