نمایه نویسندگان

آ

  • آ.آ.چیستیاکوف، ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه [دوره 24، شماره 0، 1351]
  • آ.آ.گووژدف، ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه [دوره 24، شماره 0، 1351]
  • آ.و.شوییک، ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه [دوره 24، شماره 0، 1351]

ا

پ

  • پیلگر، آندریاس تکوین زمانی و تکتونیکی کوهستان ها ی ایران [دوره 24، شماره 0، 1351]
  • پناهنده، حسین اندازه گیری میزان خوردگی فلزات و آلیاژها با استفاده از اکتیواسیون سطحی [دوره 24، شماره 0، 1351]

خ

ر

ز

س

  • سیار، افسر روشهای الکتروشیمیائی حفاظت فلزات [دوره 24، شماره 0، 1351]
  • سیار، افسر روش منطقه مذاب یا ذوب منطقه ای در تلخیص فلزات [دوره 24، شماره 0، 1351]

ش

ع

ق

  • قدسی، محمد علی پدیده ها ی خیس شدن و چسبندگی در دستگاه ها ی مایع – جامد [دوره 24، شماره 0، 1351]
  • قریشی، رضا ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه [دوره 24، شماره 0، 1351]

ک

ل

ه