شبیه سازی خروج خطوط تزویج دار از شبکه خطای انتهای خط و خطای لغزنده برای استفاده در روش جبران سازی

نویسنده

چکیده

از جمله مطالعات مربوط به شبکه های قدرت که به طور مستمر و مکرر انجام می شود بررسی امکان داوری درباره ایمنی شبکه و مطالعه خطا برای هماهنگ رله هاست نظر به انجام مکرر این مطالعات برای حالتهای مختلفی از یک شبکه سرعت عمل نقش مهمی ایفا می کند سرعت روشهای به کار برده شده نه تنها بستگی به الگوریتم روش حل دارد بلکه متکی بر روشهای عددی اعمال شده نیز هست جبران سازی و تجزیه جزیی ماتریس دو روشی است که برای انجام مطالعات به کار گرفته می شود در این مقاله پس از اشاره مختصر روش جبران سازی الگوریتمهایی جهت شبیه سازی خروج خطوط تزویج دار از شبکه خطای انتهای خط و خطای لغزنده برای بکارگیری در روش جبران سازی ارائه خواهد شد .