تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

روش تحلیل قاچی مدت زیادی است که برای حل مسائل شکل‌دهی فلزات به کار می‌رود. البته به دلیل محدودیت در فرمولاسیون، استفاده از آن محدود به مسائل تقارن محوری و کرنش صفحه‌ای شده است. در این مقاله یک فرمولاسیون جدید پیشنهاد شده است که می‌تواند در مسائل سه بعدی شکل‌دهی فلزات استفاده شود. عوامل بررسی‌شده، به هندسه شکل اکسترود شده نهایی، قالب و رژیم سیلان ماده نسبت داده می‌شود. به عنوان مثال، اکستروژن مستقیم مقاطع مربعی با استفاده از فرمولاسیون جدید مورد تحلیل قرار می‌‌گیرد. در این روش بیشتر محدودیت‌های موجود در فرمولاسیون‌های قبلی رفع شده است. نتایج تحلیلی به دست آمده با نتایج تحلیل المان محدود، مقایسه و تطابق خوبی بین آنها مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها