حل بسته اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت سد

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تحلیل دقیق دینامیکی از نوع حوزه زمانی سد با ضخامت متغیر و مخزن مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدنه سد تغییر شکل پذیر و مخزن تا بینهایت در نظر گرفته می‌شود، به طوریکه شرط انتشار در مخزن و همچنین تغییر شکل بدنه سد به طور دقیق محاسبه می‌شوند و بنابراین اندرکنش بدنه سد و مخزن به طور دقیق در نظر گرفته می شود. ضخامت سد متغیر فرض می‌شود. روش پیشنهادی برای تحلیل چند سد با خصوصیات هندسی متفاوت برای زلزله ال سنترو و تفت مورد استفاده قرار گرفته و تغییر مکان سد در دو حالت پر و خالی و همچنین فشار هیدرودینامیک با نتایج موجود و نیز نتایج حاصل از برنامه EAGD-84 (چوپرا و فنوز) مقایسه گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها