کلیدواژه‌ها = خطای سیستماتیک
کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

اشرف السادات قریشی؛ علی عزیزی