کلیدواژه‌ها = آزمون باقی‌مانده
مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده

دوره 43، شماره 5، شهریور 1388، صفحه 659-667

پرنا شبستری؛ محمدحسین کهائی