کلیدواژه‌ها = به هنگام کردن مدل اجزاء محدود
آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد

دوره 37، شماره 1، خرداد 1382

محمدصادق معرفت؛ شروان عطایی؛ اسماعیل قهرمانی گرگری