کلیدواژه‌ها = غلظت کاتیونها
تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد

دوره 35، شماره 4، اسفند 1380

اورنگ فرزانه؛ آرش رضوانی حبیب آبادی؛ رضا بیچرانلو