کلیدواژه‌ها = تخمین میانگین و واریانس زمان تکمیل فعالیت
روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ سعید داودآبادی فراهانی